ecru

Owner-Stylist TetsuyaYoshinaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheif Kazuko Asano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stylist Kento Yoshinaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistant  masato shizumoto