ecru

Owner-Stylist

TetsuyaYoshinaga

Cheif Kazuko Asano

Stylist Kento Yoshinaga

Asistant  masato shizumoto